organisatie

Energiecommissie OHG

Non-profit, Netwerkorganisatie, Informele groep

In april 2019 waren zo’n 150 bewoners van het Oostelijk Havengebied bijeen tijdens de BuurtTop OHG2025 om met elkaar over de toekomst van de wijk te spreken. Een belangrijke wens van de deelnemers was de verduurzaming van de warmte- en energievoorziening. Een groep betrokken en deskundige bewoners heeft vervolgens een Energiecommissie gevormd die deze verduurzaming samen met bewoners en alle andere belanghebbenden wil stimuleren en versnellen. Deze Energiecommissie Oostelijk Havengebied (EC OHG) is ook opgenomen in het Nieuw Amsterdams Klimaatakkoord, dat wethouder Van Doorninck in juni 2019 gelanceerd heeft.


Waarom is er een Energiecommissie OHG?
De Buurtcoöperatie OHG stimuleert al een aantal jaren duurzaamheidsinitiatieven. Veel buurtbewoners maken zich zorgen om het klimaat en zoeken naar mogelijkheden om zelf actie te ondernemen. De Energiecommissie wil alle kleinere en grotere acties ondersteunen en met elkaar koppelen, zodat er een groot en zichtbaar draagvlak ontstaat voor duurzame maatregelen. Ook is het belangrijk om als bewonersorganisatie gesprekspartner te zijn voor de gemeente en daarmee samen te werken. Zo kunnen we invloed uitoefenen op de plannen voor onze wijk vanuit het draagvlak onder de bewoners. Bijvoorbeeld als het gaat om alternatieven voor de warmtevoorziening.


OHG-Duurzaam-Community


Doel van de Energiecommissie is om bewoners een stem te geven in de energietransitie. De Energiecommissie heeft daartoe een (digitale) OHG-duurzaam-Community in het leven geroepen voor alle OHG-bewoners die geïnteresseerd zijn in de verduurzaming van de wijk. Die community vormt haar achterban, maar is tegelijkertijd het kennisplatform waarop kennis wordt gedeeld en gedistribueerd. Dat gebeurt met behulp van persoonlijke contacten, nieuwsbrieven, een website en webinars. Zo wil de Energiecommissie initiatieven verbinden en (digitaal) maatwerk leveren aan OHG-bewoners. Meld je aan voor de OHG-duurzaam-Community, mail naar energie@buurtcooperatieohg.nl 
 


Wat doet de Energiecommissie OHG?
De Energiecommissie ontwikkelt in samenspraak met de bewoners en bewonersorganisaties voorstellen, plannen en activiteiten om het energieverbruik van de huishoudens in het Oostelijk Havengebied zo snel mogelijk volledig duurzaam te maken, met zoveel mogelijk gebruik van lokale bronnen en uitgaande van het karakter van het gebied. Concreet onderzoekt de Energiecommissie de mogelijkheden om via aquathermie ernergie (warmte) te winnen uit het overvloedig aanwezige water in het OHG. Daarnaast probeert de commissie al ‘dakeigenaren’in het OHG te verleiden om zonnepanleen op hun daken te plaatsen.


Wie zitten er in de Energiecommissie OHG?
De Energiecommissie bestaat inmiddels uit buurtbewoners die betrokken en deskundig zijn inzake de klimaatproblematiek en die zich op persoonlijke titel willen inzetten voor een klimaatneutraal Oostelijk Havengebied. Er zitten architecten in, milieudeskundigen, oud-politici, een publicist, het is een breed en divers gezelschap. Zeker niet alleen technici.


Wie betaalt de Energiecommissie OHG?
In 2020 heeft de Energiecommissie een kleine subsidie ontvangen van de gemeente Amsterdam om te verkennen wat het draagvlak in het OHG is voor een haalbaarheidsstudie naar de toepassing van alternatieve duurzame energiebronnen als vervanging van het aardgas. Ook het Amsterdam Energy Lab, die zich richt op het vergroten van het aandeel zonnepanelen in de stad en zich specifiek richt op het OHG, ontvangt de komende twee jaar van de gemeente Amsterdam een subsidie om de aanwending van zonne-energie een boost te geven. Daartoe werkt zij heel nauw samen met de Energiecommissie. De meeste betrokkenen bij de Energiecommissie doen onbezoldigd mee.


Kan iedereen meedoen met de Energiecommissie OHG?
De Energiecommissie vergadert elke eerste maandagavond van de maand in De Eester. Mensen die mee willen werken aan een wijkbrede aanpak van de energietransitie zijn welkom. Vanwege de corona-maatregelen is er beperkt plaats. Daarom vragen we geïnteresseerden zich van te voren aan te melden. Er wordt daarnaast veel werk verzet via taakgerichte kleinere werkgroepen, die zich bijvoorbeeld richten op warmte, zon of voorlichting en publiciteit. Het is ook mogelijk om hieraan deel te nemen.


Draagvlakonderzoek


De Energiecommissie onderzoekt momenteel het draagvlak onder bewoners, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en grote verhuurders om volgend jaar een gedetailleerde haalbaarheidsstudie te laten verrichten naar de mogelijkheden om 4000 woningen (rood op de kaart) in het OHG van het aardgas af te halen. Uitgangspunten daarbij zijn dat een nieuwe energievoorziening duurzaam, betaalbaar, zeker, comfortabel en financierbaar moet zijn.

Documenten
Deel dit: