organisatie

de Groene Eester

Non-profit, Onderneming, Netwerkorganisatie

‘Laaf je aan de natuur, durf te leven, kies heel bewust voor duurzaam ondernemen. Kennisdelen is de sleutel tot succes, door verhalen, ervaringen, visies en voorbeelden te delen, dragen we allemaal bij aan meer winst voor mens, milieu en maatschappij’. Gunter Pauli, duurzaamheidseconoom


stop de verstening!
Hoewel Amsterdam vaak een groene stad wordt genoemd is er ook enorm veel steen. Zeker in het Oostelijk Havengebied! De ontwerpers van onze buurt hebben het over: Groen = Blauw. Hier mee doelen ze op het water wat wij hebben. Water verkoelt, maar zonder bomen en groen is het zeker met het veranderende klimaat niet te harden in het Oostelijk Havengebied. Pleinen en tuinen liggen vol met tegels, asfalt en beton. Al die steen zorgt voor grote problemen, zoals wateroverlast, temperatuurstijging in de zomer en verdroging en verarming van de bodem. Hier ligt natuurlijk ook een belangrijke opdracht voor de gemeente, maar waar het gaat om het vergroenen van pleinen en openbare ruimte, kunnen bewoners zelf ook veel doen, door stenen te vervangen door aarde met planten.


hoe kunnen we de wijk groener en duurzamer maken?
De Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied heeft samen met de bewoners van het Oostelijk Havengebied het project OHG 2025 gestart. Bewoners willen meer te zeggen hebben in de wijk. De bewoners van het Oostelijk Havengebied hebben op de Buurttop van april 2019, onder andere, stil gestaan bij de vraag;  hoe kunnen we de wijk groener en duurzamer maken? Er is een Toekomst-Agenda opgesteld met 11 punten. Eén van de elf punten is “we zijn een groene wijk met een rijke diversiteit”. Vanuit dit punt willen de bewoners een Masterplan Groen opzetten, zodat daadwerkelijk al het groen met elkaar verbonden is en dat we geen hapsnap beleid voeren en het groen de stelpost van de buurt is. Dit Masterplan Groen moet bottom-up, dus met bewoners, tot stand komen en resulteren in een biodiversere (B), aantrekkelijkere (A) en klimaatbestendigere (K) wijk. Dus een Masterplan dat B.A.K. is. We gebruiken 2020 voor het opstellen van het plan en 2021 voor het uitvoeren van het plan, samen met de gemeente.


Blauw = Groen wordt Groen & Blauw


Het Oostelijk Havengebied kent een grote diversiteit aan bewoners. We willen op een succesvolle integrale werkwijze de buurt Groen & Blauw ontwikkelen met oog voor herstel van ecosysteemfuncties en biodiversiteit. Onze aanpak is gebaseerd op de wensen en kwaliteiten van bewoners, de sociale infrastructuur, buurtspecifieke eigenschappen. Daarnaast willen we onze buurt ook klimaatbestendig en bio-divers inrichten waarbij alle kansen worden benut om lokaal voedsel te verbouwen. 


 


Fase 1: Opzetten van een werkgroep Groen
We gaan een netwerk opbouwen in het Oostelijk Havengebied waarbij we mensen gaan werven voor de werkgroep: ‘Groen’. Deze werkgroep ondersteunt alle activiteiten die worden ontwikkeld om input te krijgen voor het Masterplan Groen. Heb je zin om mee te denken & doen? Meld je aan bij :info@rudyklaassen.nl


 


Fase 2: Organiseren van inspiratie-excursies voor de werkgroep ‘Groen’
Door excursies te organiseren hoopt de Buurtcoöperatie OHG de mensen te inspireren voor het Masterplan en om hun groene handen uit de mouwen te steken. De te bezoeken locaties zijn al geïnventariseerd onder de bestaande leden van de werkgroep Groen. waaronder: West Indische Buurt, de Groene Plantage, The Knowledge Mile, Anna’s Tuin, de Dapperbuurt & Jungle, Het Weesperlusthofje, Baxter Building, Amstel Kwartier, beelease bijenlint Amsterdam Noord & Zoku. De West Indische Buurt hebben we reeds bezocht en zijn zeer geïnspireerd geraakt.  Zin op mee te gaan op inspiratietocht? De volgende fietsexcursie is naar de Dapperbuurt & Jungle op 11 april van 14.00 uur tot 16.30 uur. We verzamelen bij Jungle ( Tweede van Swindenstraat 26, 1093 VS Amsterdam)   ( p.s. de tocht gaat niet door als we minder dan 10 mensen mee krijgen, dus meld je aan Meld je aan op: info@rudyklaassen.nl 


 


Fase 3: Uitvoeren behoefte-onderzoek
Met behulp van studenten van de Hogeschool van Amsterdam en/of leerlingen van het MBO-Groen van de opleiding ‘Urban Green Development’  gaan wij een buurtonderzoek doen om de behoeftes van bewoners op het gebied van Groen te inventariseren. Zo willen we het O.H.G. op een succesvolle integrale werkwijze ontwikkelen waarin iedereen en elke stap telt. Het onderzoek is gebaseerd op de wensen en kwaliteiten van bewoners, de sociale infrastructuur, buur specifieke eigenschappen en groenblauwe netwerken.  De uitkomsten uit het eerder gehouden buurtonderzoek in het kader van OHG 2025, nemen we hier ook in mee. 


Fase 4: Groen-Blauw Atelier
Samen met de buurt en de Gemeente Amsterdam ( stadsecoloog?) gaan we tijdens een ‘Groen-Blauw Atelier’ de Ecologische Hoofdstructuur in ons gebied vastleggen en de wensen vanuit de buurt daar aan koppelen. Door mogelijkheden te bieden aan stadsbewoners om te participeren in het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van groengebieden wordt er meer betrokkenheid gecreëerd. Bovendien ontstaat steeds meer ecologische samenhang tussen de verschillende groene en bewonersinitiatieven. Dit kan leiden tot een versnelling van ontwerp-trajecten waarop  mogelijk bespaard kan worden, evenals op kosten voor aanleg en beheer. Stadsbewoners kunnen actief bijdragen aan het klimaatbestendig maken van de stad door het vergroenen van hun tuinen en daken. Dit wordt de basis voor het MaSterplan Groen. Hier worden de thema’s: klimaatbestendige stad, biodiversiteit en Cirkelstad ook vorm gegeven.


 


Fase 5: Schrijven Masterplan Groen
Met alle input uit bovenstaande activiteiten,gaan we aan de slag met het maken van het Masterplan Groen. Het concept plan zal worden voorgelegd aan buurtbewoners, tijdens een openbare discussie in de Eester. Dit plan wordt aan de gemeente aangeboden vanuit de Buurtcooperatie ‘de Eester’ aan het eind van 2020.


Continue: Blog de Groene Eester en Groen-mobiel Spreekuur
Gedurende dit project wil ik wekelijks een blog schrijven met tips over de vergroening van het Oostelijk Havengebied.  Verder organiseren we een Groen Spreekuur waarbij bewoners in de Eester langs kunnen komen om hun plannen en initiatieven te bespreken en waar nodig hulp kan worden aangeboden met tips, ideeën of ondersteuning bij financiering. Tijdens de tafel Groen zijn al verschillende initiatieven voorbij gekomen, maar uit ervaring blijkt dat deze initiatieven niet verder komen als er niet iemand is die hier ondersteuning aan geeft en de initiatiefnemers motiveert. Ik denk, behalve aan vergroenen van de openbare ruimte, ook aan groene daken en groene wanden en het beheer van boomspiegels, ook wel boomkrans genoemd, en geveltuinen. Dit is een neven-effect  van het maken van het Masterplan Groen. Waarom wachten met uitvoeren als de energie er nu is? • Voordelen van meer groen en een betere inrichting:
  verbeterde waterhuishouding (verbetering afwatering en waterberging in groen)

 • vergroten sociale cohesie (samen voedsel kweken en genieten in het groen) 

 • verandering laag groen naar functioneel groen brengt lichte verbetering van de luchtkwaliteit, vermindering van zwerfvuil en minder ongedierte

 • beter leefklimaat, meer plezier en verhoogde de levensverwachting en gezondheid

 • vergroting van beweegmogelijkheden in de buurt

 • meer bio-diversiteit waarbij bij-vriendelijke beplanting wordt gebruikt, ruimte voor nestgelegenheid voor insecten, vogels en andere dieren zoals de egel wordt gecreëerd. 

 • toegankelijkheid en behoud van voldoende trottoirs voor de woningen

 • veiliger omgeving voor ouderen om te wandelen en kinderen om te spelen

 • koeling door groene gevels en bomen en groenstroken

 • meer groen verbetert in beperkte mate de luchtkwaliteit

  Doe mee met de Werkgroep Groen en meld ja aan bij: info@rudyklaassen.nl


 


Gratis Tips
Wil jij tips voor meer groen in de buurt? Klik op deze link en dan voorzie ik jou met nog meer inspiratie voor een groen Oostelijk Havengebied.


 


p.s. ik heb binnenkort 10 fruitbomen in de aanbieding. Kom met een strak plan dan kom je in aanmerking voor 1 van de 10 fruitbomen.  Wees er snel bij, want op is op!  Meld je plan op: info@rudyklaassen.nl


 


 


 


Groene Groet,


Rudy Klaassen
meer info: www.rudyklaassen.nl

Deel dit: